mops mops mops mops

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 rok

Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji  "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON

 

 

Treść programu :


"Program wyrównywania różnic między regionami III"
 

 

Realizator programu:


Miasto Łomża - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
(Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój: 111-112,
telefon kontaktowy 86 216 74 16)
 

 

Kierunki programu:


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.


1. Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:


1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:


1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
 

 

Procedury realizacji programu:


Procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III – wraz z załącznikami


 

Termin przyjmowania wniosków i wystąpień przez MOPS - BZiRON na rok 2019:

                                                                   do 12.02.2019


Miejsce przyjmowania wniosków i wystąpień:
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
(Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój: 111-112,
telefon kontaktowy 86 216 74 16)

 

 

 


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pfron.org.pl

 

 

 

 

Komunikaty